Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF8-12 (4KW-5,5HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF8-12 (4KW-5,5HP)
21.000.000₫ Giá bán: 19.380.000₫
-8%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF8-14 (5,5KW-7,5HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF8-14 (5,5KW-7,5HP)
22.500.000₫ Giá bán: 21.360.000₫
-5%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF32-4 (7,5KW-10HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF32-4 (7,5KW-10HP)
31.000.000₫ Giá bán: 29.700.000₫
-4%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF20-16 (18,5KW-25HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF20-16 (18,5KW-25HP)
42.500.000₫ Giá bán: 40.850.000₫
-4%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF16-14 (15KW-20HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF16-14 (15KW-20HP)
33.200.000₫ Giá bán: 30.250.000₫
-9%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF16-12 (11KW-15HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF16-12 (11KW-15HP)
29.000.000₫ Giá bán: 28.000.000₫
-3%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF16-10 (11KW-15HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF16-10 (11KW-15HP)
24.000.000₫ Giá bán: 22.350.000₫
-7%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF16-8 (7,5KW-10HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF16-8 (7,5KW-10HP)
22.000.000₫ Giá bán: 20.530.000₫
-7%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF16-4 (4KW-5,5HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF16-4 (4KW-5,5HP)
15.000.000₫ Giá bán: 14.550.000₫
-3%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF12-18 (11KW-15HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF12-18 (11KW-15HP)
32.000.000₫ Giá bán: 30.250.000₫
-5%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF12-14 (11KW-15HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF12-14 (11KW-15HP)
29.000.000₫ Giá bán: 27.250.000₫
-6%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF12-12 (7,5KW-10HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF12-12 (7,5KW-10HP)
23.500.000₫ Giá bán: 22.850.000₫
-3%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF12-10 (7,5KW-10HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF12-10 (7,5KW-10HP)
23.000.000₫ Giá bán: 22.000.000₫
-4%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF12-8 (5,5KW-7,5HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF12-8 (5,5KW-7,5HP)
19.500.000₫ Giá bán: 18.350.000₫
-6%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF8-20 (7,5KW-10HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF8-20 (7,5KW-10HP)
26.000.000₫ Giá bán: 25.380.000₫
-2%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF8-16 (5,5KW-7,5HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF8-16 (5,5KW-7,5HP)
24.000.000₫ Giá bán: 22.350.000₫
-7%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF8-4 (1,5KW-2HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF8-4 (1,5KW-2HP)
10.500.000₫ Giá bán: 9.000.000₫
-14%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF4-22 (4KW-5,5HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF4-22 (4KW-5,5HP)
17.000.000₫ Giá bán: 15.550.000₫
-9%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF4-20 (4KW-5,5HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF4-20 (4KW-5,5HP)
15.000.000₫ Giá bán: 14.450.000₫
-4%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF4-19 (4KW-5,5HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF4-19 (4KW-5,5HP)
14.000.000₫ Giá bán: 13.850.000₫
-1%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF4-16 (3KW-4HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF4-16 (3KW-4HP)
12.500.000₫ Giá bán: 11.150.000₫
-11%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF4-14 (3KW-4HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF4-14 (3KW-4HP)
11.500.000₫ Giá bán: 10.550.000₫
-8%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF4-12 (2,2KW-220V)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF4-12 (2,2KW-220V)
10.500.000₫ Giá bán: 9.850.000₫
-6%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF4-12 (2,2KW-380V)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF4-12 (2,2KW-380V)
9.500.000₫ Giá bán: 9.150.000₫
-4%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF4-10 (2,2KW-3HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF4-10 (2,2KW-3HP)
9.000.000₫ Giá bán: 8.830.000₫
-2%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF4-5 (1,5KW-380V)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF4-5 (1,5KW-380V)
7.500.000₫ Giá bán: 6.680.000₫
-11%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF2-26 (3KW-4HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF2-26 (3KW-4HP)
12.500.000₫ Giá bán: 11.900.000₫
-5%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF2-22 (2,2KW-3HP)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF2-22 (2,2KW-3HP)
11.000.000₫ Giá bán: 10.850.000₫
-1%
Quà tặng Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF2-18 (2,2KW-380V)
Máy Bơm Trục Đứng CNP CDLF2-18 (2,2KW-380V)
9.800.000₫ Giá bán: 9.600.000₫
-2%